Надлежност

Водна инспекција обавља послове који се односе на:

- вршење непосредног надзора и предузимање мера за обезбеђивање извршења закона, других прописа и општих аката који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;

- заштиту вода од загађивања;

- контролу квалитета површинских и подземних вода;

- надзор над законитошћу аката јавних водопривредних предузећа којима се решава о правима и дужностима грађана, предузећа и других правних лица;

- надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење јавних овлашћења;

- надзор над радом предузећа и других правних лица који се старају о одбрани од поплава, праћење и анализирање спровођења закона, других прописа и општих аката донетих на основу закона;

- обрада предмета по жалбама;

- припрему мишљења о примени прописа из делокруга Одељења;

- учествовање у изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су везане за делокруг Одељења;

- праћење прописа из делокруга Одељења; обавља и друге послове из ове области.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ